เกิดข้อผิดพลาดขณะประมวลผลแบบ
The following has evaluated to null or missing:
==> stringUtil.extractLast(imageUrl, "/") [in template "20115#20151#SLIDER" at line 181, column 29]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign imageFileUid = stringUtil.ext... [in template "20115#20151#SLIDER" in macro "createImageTag" at line 181, column 5]
	- Reached through: @createImageTag imageUrl="${cur_inner... [in template "20115#20151#SLIDER" at line 93, column 25]
----
1<#if (Bild.getSiblings()?has_content && Bild.getSiblings()?size <= 1) > 
2<style type="text/css"> 
3  #image-text-slider .carousel-nav-buttons, 
4  .portlet-journal-content #myCarousel menu { 
5    display: none; 
6
7</style> 
8</#if> 
9 
10 
11<#if Bild.getSiblings()?has_content> 
12 
13  <#assign amountImages = Bild.getSiblings()?size /> 
14 
15<section class="carousel-container hero-teaser"> 
16 
17  <div class="carousel slide carousel-fade carousel-play-pause" data-ride="carousel" id="carousel"> 
18 
19    <#if amountImages &gt; 1 > 
20      <div class="indicators-wrapper hidden-sm hidden-xs"> 
21        <button class="ctrlTogglePlay playing" type="button" class="btn btn-default btn-xs"> 
22          <span class="glyphicon" /> 
23        </button> 
24        <ol class="carousel-indicators"> 
25 
26          <#list Bild.getSiblings() as cur_img> 
27 
28            <li class="${(cur_img?counter == 1)?then('active', '')} clearfix" 
29              data-slide-to="${(cur_img?counter == 1)?then(0, (cur_img?counter - 1))}" 
30              data-target='#carousel'></li> 
31          </#list> 
32 
33        </ol> 
34      </div> 
35    </#if> 
36 
37    <div class="carousel-buttons"> 
38      <a href="#carousel" class="carousel-btn-prev left carousel-control" data-slide="prev">«</a> 
39      <a href="#carousel" class="carousel-btn-next right carousel-control" data-slide="next">»</a> 
40    </div> 
41 
42    <div class="carousel-inner" role="listbox"> 
43 
44      <#list Bild.getSiblings() as cur_innerImage> 
45 
46        <#if (cur_innerImage.ExternerLink.getData()?has_content) 
47        || ((cur_innerImage.InternerLink??) && (cur_innerImage.InternerLink.getData()?has_content))> 
48          <#assign linkExists=true/> 
49        <#else> 
50          <#assign linkExists=false/> 
51        </#if> 
52 
53        <#assign tlink=""> <#-- rest tlink for each iteration --> 
54 
55      <#-- if internal link, use page name as default link text --> 
56        <#if (cur_innerImage.InternerLink??) && 
57        (cur_innerImage.InternerLink.getFriendlyUrl()?has_content)> 
58 
59          <#assign tlink = cur_innerImage.InternerLink.getFriendlyUrl()> 
60 
61        <#-- always use relative URL --> 
62          <#if tlink?starts_with("http")> 
63            <#assign tlink = "/"+tlink?split("/")[3]> 
64          </#if> 
65 
66        <#-- page might have been deleted --> 
67 
68        </#if> 
69 
70 
71 
72      <#-- overwrite linktext, if editor has set it manually --> 
73        <#if (cur_innerImage.Linktext.getData()?has_content)> 
74          <#assign linkText = cur_innerImage.Linktext.getData()> 
75 
76        </#if> 
77 
78        <#if (! linkText?has_content)> 
79          <#assign linkText="Mehr"/> 
80        </#if> 
81 
82        <#assign linktarget=""> 
83 
84        <#if ! tlink?has_content> 
85          <#assign tlink = cur_innerImage.ExternerLink.getData()> 
86          <#assign linktarget="_blank"> 
87        </#if> 
88 
89 
90        <div class="${(cur_innerImage?counter == 1)?then('active', '')} item row-fluid"> 
91 
92          <div class="image"> 
93            <@createImageTag imageUrl="${cur_innerImage.getData()}" imageClass="article__image"/> 
94            <#if cur_innerImage?has_content> 
95              <#if cur_innerImage.bildnachweis?? && cur_innerImage.bildnachweis != ""> 
96                 <div class="image-credit"> 
97                   <p>Bildnachweis: ${cur_innerImage.bildnachweis}</p> 
98                 </div> 
99              </#if> 
100            </#if> 
101          </div> 
102 
103 
104 
105          <#if cur_innerImage.Ueberschrift.getData()?has_content || linkExists> 
106 
107            <div class="hero-description"> 
108              <div class="col-md-12 col-xs-12"> 
109                <#if cur_innerImage.Ueberschrift.getData()?has_content> 
110                  <h1 class="h1"> 
111                    <#if (linkExists)> 
112                      <a href="${tlink}" target="${linktarget}" class="no-icon headline" 
113                        alt="${cur_innerImage.Ueberschrift.getData()}" 
114                        title="${cur_innerImage.Ueberschrift.getData()}">${cur_innerImage.Ueberschrift.getData()}</a> 
115                    <#else> 
116                      <span class="headline">${cur_innerImage.Ueberschrift.getData()}</span> 
117                    </#if> 
118                  </h1> 
119                </#if> 
120                <#if (linkExists)> 
121                  <a class="btn btn-primary" href="${tlink}" target="${linktarget}" 
122                    alt="${cur_innerImage.Ueberschrift.getData()}" 
123                    title="${cur_innerImage.Ueberschrift.getData()}"> 
124                    <#if getterUtil.getBoolean(cur_innerImage.mapLink.getData())==true> 
125                     <i class="material-icons">map</i> 
126                    </#if> 
127                    ${linkText}</a> 
128                </#if> 
129              </div> 
130 
131            </div> 
132 
133          </#if> 
134        </div> 
135 
136      </#list> 
137 
138    </div> 
139 
140  </div> 
141 
142</section> 
143 
144 
145<script type="text/javascript" charset="utf-8"> 
146  AUI.$(document).ready(function () { 
147 
148    AUI.$('.ctrlTogglePlay').on('click', function () { 
149 
150      if (AUI.$(this).hasClass('playing')) { 
151        AUI.$('.carousel').carousel('pause'); 
152      } else { 
153        AUI.$('.carousel').carousel('cycle'); 
154
155 
156      AUI.$(this).toggleClass('playing'); 
157 
158    }); 
159 
160    AUI.$('.carousel').carousel({ 
161      interval: 10000, 
162      pause: "false" 
163    }); 
164 
165    if (AUI.$('.carousel .item').length == 1) { 
166      AUI.$('.carousel .indicators-wrapper, .carousel-control').hide(); 
167
168  }); 
169 
170</script> 
171 
172 
173 
174 
175</#if> 
176<#macro createImageTag imageUrl imageClass> 
177 
178  <#assign altTag="alt-tag"> 
179  <#assign bildnachweis=""> 
180 
181  <#assign imageFileUid = stringUtil.extractLast(imageUrl, "/")> 
182  <#if (stringUtil.extractFirst(imageFileUid, "t")??)> 
183 
184    <#assign imageFileUid = stringUtil.extractFirst(imageFileUid, "t")/> 
185    <#assign imageFileUid= imageFileUid?substring(0,imageFileUid?length-1)/> 
186 
187 
188  </#if> 
189 
190  <#assign dlimageFileEntryService = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLFileEntryLocalService")> 
191  <#assign dlimageFileEntryTypeService = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLFileEntryTypeLocalService")> 
192  <#assign dlFileVersionService = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLFileVersionLocalService")> 
193  <#assign DLAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService")> 
194  <#assign Datei = DLAppServiceUtil.getFileEntryByUuidAndGroupId(imageFileUid,groupId)> 
195  <#assign imageFileEntry = dlimageFileEntryService.getFileEntryByUuidAndGroupId(Datei.getUuid() , Datei.getGroupId() ) /> 
196 
197  <#assign imageFileEntryTypeId = imageFileEntry.getFileEntryTypeId() /> 
198 
199  <#if imageFileEntryTypeId gt 0 > 
200    <#assign imageFileEntryType = dlimageFileEntryTypeService.getDLFileEntryType(imageFileEntryTypeId) /> 
201    <#assign dlFileVersion = dlFileVersionService.getLatestFileVersion(imageFileEntry.getUserId(), imageFileEntry.getFileEntryId()) /> 
202    <#assign fieldsMap = imageFileEntry.getDDMFormValuesMap(dlFileVersion.getFileVersionId()) /> 
203 
204    <#list fieldsMap?keys as ddmFormKey> 
205 
206      <#assign ddmForm = fieldsMap[ddmFormKey]/> 
207 
208      <#list ddmForm.getDDMFormFieldValues() as formField> 
209      <#--name= ${formField.getName()} value= ${formField.getValue().getString(locale)}<br/>--> 
210 
211        <#if formField.getName() == 'AltTag'> 
212          <#assign altTag = formField.getValue().getString(locale) /> 
213        </#if> 
214 
215        <#if formField.getName() == 'Bildnachweis'> 
216          <#assign bildnachweis = formField.getValue().getString(locale) /> 
217        </#if> 
218 
219      </#list> 
220 
221    </#list> 
222 
223 
224  </#if> 
225 
226  <#if imageClass = ""> 
227  <img src="${imageUrl}" alt="${altTag}" title="${altTag}"/> 
228  <#else> 
229  <img src="${imageUrl}" alt="${altTag}" title="${altTag}" class="${imageClass}"/> 
230  </#if> 
231 
232 
233 
234</#macro> 

Mit etwa 33.000 Kilometern Fließgewässer und rund 3.000 Seen gehört das Land Brandenburg zu den gewässerreichsten Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Die Aufgaben im Bereich der Wasserwirtschaft und Gewässerentwicklung sind vielfältig. So stellen Niedrig- als auch Hochwassersituationen besondere Anforderungen an eine intelligente Wassermengenbewirtschaftung und Gewässerunterhaltung sowie den Hochwasserschutz. Es gilt, den ökologischen Zustand der Gewässer weiter zu verbessern. Die Sicherung der Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung stellen wichtige Bausteine der Daseinsfürsorge dar.

LUIS BB bietet Ihnen die Möglichkeit, sich über die aktuelle hydrologische Situation im Land Brandenburg zu informieren und ermöglicht Ihnen den Zugang zu entsprechenden Fachinformationen, Daten und Diensten.